Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ,,Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtintų 2018 m. kovo 27 d. Nr.V-279 įsakymu, prašau Telšių lopšelio-darželio "Berželis" bendruomenę susipažinti su mano 2021 metų veiklos ataskaitą. Teikti siūlymus ir vertinimus.

1/31
Bendruomenės savitumas

SVEIKAS, TYRINĖJANTIS, POZITYVUS VAIKAS,

ugdomas:

  • netradicinėse edukacinėse erdvėse;

  • naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo, pramogines, eksperimentines, edukacines priemones;

  • per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymąsi;

  • per visos bendruomenės pozityvią komunikaciją ir komandinį darbą.