top of page
APIE MUS

Istorija

 

Iš Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenės istorijos ir šiandienos...

 

         Pradžia. Telšių Telšių lopšelis-darželis „Berželis" savo veiklą skaičiuoja nuo 1973 metų liepos 1 d. Duris mažiesiems telšiškiams atvėrė tų pačių metų rugsėjo 27 d. (ši diena bendruomenės pripažįstama kaip Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ gimtadienis). Apie 300 įvairaus amžiaus vaikučių pasklido po naujo darželio grupes. 280 vietų tipiniame lopšelyje-darželyje buvo 12 grupių: 4 lopšelio ir 8 darželio grupės. Jauniausi vaikučiai – vienerių metų.
        Pirmoji darželio vedėja J. Kiškienė subūrė jauną, darbštų kolektyvą, perėjusį dirbti iš senojo miesto darželio, ir auklėtojų, tuomet įgijusių ikimokyklinio ugdymo specialybę ir pagal paskyrimą atvykusių dirbti į Telšius. Tai Julija Pocienė, Irena Švikienė, Leonila Zelbienė, Irena Dužinskienė ir kt. Joms talkino  metodininkės Irena Mikitavičienė ir Regina Stankuvienė; vyr. med. seserys Jūratė Šlajienė, Janina Montrimienė, ūkvedė Stefa Ignotienė.
        Daug dėmesio darbuotojos skyrė grupėms turtinti. Pačios gamino žaislus, metodines priemones vaikų gebėjimams lavinti. Aktyviai dalyvavo rajono veiklose ir užimdavo prizines vietas.
        Nuo 1974 iki 1992 metų darželiu rūpinosi vedėjos Danutė Augustienė, Monika Stulpinienė ir Elvyra Noreikienė, metodininkės Danutė Repšienė, Birutė Narmontienė, Liuda Pauliukienė.
       Išbandymai. Laikui bėgant prasidėjusi švietimo reforma neaplenkė ir darželių. Mažėjo darželį lankančių vaikų skaičius. Viename darželio korpuse įsikuria ir iki šiol veikia Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinės klasės.
        1992 m. gruodžio mėnesį į laisvas lopšelio-darželio „Berželis" patalpas buvo perkelti uždaryto lopšelio-darželio „Žvaigždutė" vaikai ir darbuotojos. Buvo jungiamos grupės, atleidžiami darbuotojai. Iš abiejų sujungtų darželių liko tik 3 grupės. Tuo metu lopšeliui-darželiui vadovavo direktorė Adelė Dichavičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Janina Gedgaudienė. Iš uždaryto lopšelio-darželio „Vyturėlis" atėjo dirbti ūkvedė Irena Znotinienė ir bendrosios praktikos slaugytoja Milda Liubinavičienė. Palaipsniui pradėjus augti vaikų skaičiui vėl atidaromos grupės. 1995 m. grįžta pagal etatų mažinimą atleistos auklėtojos.

        Sveikatos stiprinimo kyptis. 1999 m. Telšių lopšelis-darželis ,,Berželis“ – vienas pirmųjų vaikų sveikatą stiprinančių mokyklų asociacijos „Sveikatos želmenėliai" narių. 2000 m. pradedamas vykdyti sveikatos ugdymo projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas", kurio parengimui ir vykdymui vadovauja ir iki šiol jį tęsia Telšių rajono Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Milda Liubinavičienė ir Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Gedgaudienė.

Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė siekia, kad aplinka būtų ne tik graži, tvarkinga, tačiau ir funkcionali, nuosekliai pratęsianti ugdomąją veiklą.  2003 metais šalies konkurse „Gražiausiai aplinką besitvarkanti ugdymo įstaiga" laimėjome I vietą, o 2013 m. rudenį Telšių lopšelio-darželio „Berželis" 40-mečio proga kartu su ugdytiniais pasodinome rėmėjų – Telšių miškų urėdijos – dovanotus berželius ir kalnines pušeles.
         Renovacija. Džiaugiamės 2010 metais atlikta darželio patalpų renovacija, kurios dėka darželis tapo šiltesnis ir jaukesnis.

       Sveiko, tyrinėjančio, pozityvaus vaiko formavimo kryptis. 2016 m. balandžio 1 d. vadovauti įstaigai pradėjo direktorė Irena Daubarienė. Netrukus kartu su bendruomene iš (si) gryninta Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ kryptis: ugdyti sveiką, tyrinėjantį, pozityvų vaiką, tai įgyvendinama per: netradicines edukacines erdves (lauko klasę, vaistažolių lovelius, daržą, pievą, edukacines-pažintines saleles), sukauptą sveikatos stiprinimo, pramoginių, eksperimentinių  priemonių bazę (vidaus ir lauko sporto, meninį inventorių, padidinamuosius stiklus, mikroskopus, bilibo kiautus), visos bendruomenės pozityvią komunikaciją (ugdytinių, vadovų, pedagogų, pagalbos mokiniui  specialistų, kt. darbuotojų, tėvų, socialinių partnerių), kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymą (si): atnaujintoje ikimokyklinio ugdymo programoje vienas iš kiekvieną mokslo metų mėnesį nusimatytų uždavinių: visoje bendruomenėje vykdyti eksperimentinę-tiriamąją veiklą, kurios refleksija ir rezultatai bus nuolat pristatomi bendruomenei.

2016–2017 m. m. Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ – 118 vaikų, kurie ugdomi 6 grupėse: 1 lopšelio, 3 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo. Mūsų įstaigoje dirba 29 darbuotojai, iš jų 15 pedagogų.

2016–2018 m. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos projekte ,,Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“, kuriame bendradarbiauja su partneriais iš Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos.

Džiaugiamės, kad VDA kūrybinė komanda (dėstytojai ir studentai), pastebėję mūsų bendruomenės atvirumą kaitai, savo iniciatyva ėmėsi vizualizuoti Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ vidaus ir lauko erdvių galimus pokyčius ir rengti kūrybinės erdvių pertvarkos projektą.

2016 m. Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ įkurta Edukacinė lauko klasė, įrengtas darbuotojų kambarys, o rugsėjo–gruodžio mėnesiais įgyvendinant projektą ,,Esame vienas dėl kito“ tiksliniuose mokymuose dalyvavo auklėtojų padėjėjos, keturi vakarai-susitikimai suorganizuoti tėveliams, šeimoms.   

Priešmokyklinės grupės dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai". Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ vaikučiai gali lankyti neformaliojo ugdymo(si) būrelius: anglų kalbos, dailės, pramoginių šokių, gatvės šokių.

Apibendrinant galima pridėti, kad Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė yra atvira naujovėms, dialogui, bendradarbiavimui, daug ir kryptingai dirbanti, besidalinanti, kūrybinga, mylinti sportą, gamtą, pasirengusi priimti vis naujus šio laikmečio iššūkius.    

Mūsų vizija
Mūsų misija

Sveiko tyrinėjančio, pozityvaus vaiko ugdymas (is) ir pagal individualias galias maksimalus pasirengimas mokyklai saugioje modernėjančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje -  atsakingoje, kaitai atviroje, geranoriškai su šeima bei socialiniais partneriais komunikuojančioje bendruomenėje.

Vertybės

Sveikata,

Šeima (ir jos atsakingumas),

Saugumas,

Tikėjimas,

Vidinė harmonija.

bottom of page