top of page

PARAMA

PATVIRTINTA

Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis”

direktoriaus 2017 m. sausio 12 d.

įsakymu Nr. V-5  

 

2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

       1. Šis aprašas reglamentuoja paramos, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarką Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ (toliau –lopšelyje-darželyje), įgyvendinančiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

      2. Telšių lopšeliui-darželiui paramos gavėjo statusas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų centre įregistruotas 2004 m. balandžio 2 d.     

 

II. PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAVIMAS

     3. Paramos lėšų panaudojimas planuojamas einamųjų metų  sausio mėn., paskirstant lėšas pagal planuojamą paskirtį (prekėms, paslaugoms ar kt.), prieš tai išanalizavus bendruomenės poreikius bei situaciją lopšelyje-darželyje.

     4. Atsiradus nenumatytam poreikiui, galima paramos lėšų panaudojimo planą koreguoti, prieš tai suderinus su lopšelio-darželio  taryba.

 

III. LĖŠŲ APSKAITA, PANAUDOJIMAS IR PIRKIMO VYKDYMAS

     5. Gauta parama  lopšelyje-darželyje apskaitoma  atskirai nuo biudžeto lėšų. Tam tikslui DnB NORD banke atidaryta atskira paramos gavimo sąskaita. Už šias lėšas įsigytas turtas apskaitomas Telšių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotame biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriuje.

     6. Paramos lėšų panaudojimas derinamas su  lopšelio-darželio taryba,  atsižvelgiant  į lopšelio-darželio poreikius ir tais metais gautų lėšų sumą.

     7. Lėšos gali būti naudojamos:

     7.1. ugdymo priemonėms įsigyti vaikų kompetencijoms ugdyti;

     7.2. lopšelio-darželio  veiklai organizuoti;

     7.3. darbų saugos ir higienos normas atitinkančio patalpų, pastato, lopšelio-darželio teritorijos funkcionavimo užtikrinimo ir atnaujinimo;

     7.4. darbuotojų kvalifikacijai tobulinti;

     7.5. trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti;

     7.6. atsiskaityti už suteiktas paslaugas;     

     7.7. pagal paramos davėjo nurodytą paskirtį, kai sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje ši sąlyga numatyta.

     8. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius arba viešųjų pirkimų komisija.

 

IV. ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA

     9. Apie 2% GPM lėšų panaudojimą direktorius kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio tarybai ir lopšelio-darželio bendruomenei. Informacija tėvams patalpinama vaikų grupių stenduose.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

    11.  Aprašas skelbiamas lopšelio-darželio  interneto svetainėje www.telsiuberzelis.lt .

    12.   Šis aprašas keičiamas esant poreikiui.

_________________________

 

 

 

PRITARTA

Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“

2017 m. sausio mėn. 12 d.

Tarybos posėdyje, protokolo Nr. T-1,

nutarimas Nr. 3.

bottom of page